Vragen?

Vragen ivm facturen

1. Elke factuur dient volledig betaald te worden ten laatste binnen een termijn van 1 maand na de factuurdatum. 2. Geen enkele klacht met betrekking tot de factuur zal nog aanvaard worden na verloop van 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Elke klacht dient bij aangetekend schrijven te geschieden en dient gemotiveerd te zijn. 3. Indien de betaling niet op de gestelde vervaldatum volledig werd verricht, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de wettelijke nalatigheidsinteresten aangerekend op het nog openstaande bedrag 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt voor de invordering van een openstaande schuld, zijn ten laste van de schuldenaar als de schuldenaar in het ongelijk wordt gesteld. 5. In geval van geschil of invordering langs gerechtelijke weg zijn uitsluitend de kamers van de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

Vragen en antwoorden EPC

Het EPC-certificaat blijft 10 jaar geldig. Als bij een nieuwe verkoop of verhuur uw EPC nog geldig is, hoeft er geen nieuw certificaat te worden opgesteld. Indien de woning intussen energiezuiniger werd, kan u wel een nieuw EPC laten opstellen.
De energiedeskundige komt bij u langs op afspraak. Wij zorgen altijd dat deze afspraak u zo goed mogelijk uitkomt. Meestal vinden de bezoeken plaats op weekdagen na 17u30 of overdag tijdens het weekend.
Neen, u krijgt steeds een factuur toegestuurd per mail. U kan dus op een later tijdstip de factuur betalen. Let op: het officiële EPC-certificaat wordt u pas toegestuurd als de betaling verwerkt is.
Een plaatsbezoek duurt tussen de 30min en 1u30 en hangt af van de complexiteit en grootte van de woning.
Om een zo nauwkeurig mogelijk EPC certificaat op te maken, heeft de energiedeskundige op zijn minst toegang nodig tot: - Alle vertrekken van uw woning, inclusief eventuele kelders en zolders - De gemeenschappelijke verwarmingssystemen. Kijk dus zeker na of de gemeenschappelijke stookruimte toegankelijk is. Tijdens het plaatsbezoek inspecteert de energiedeskundige het gebouw of gebouwdeel. Hij gaat na welke types beglazing er geplaatst zijn, op welke wijze er verwarmd en/of gekoeld wordt, welke technische installaties aanwezig zijn en stelt indien mogelijk ook de gebruikte isolatiematerialen vast. Soms is het niet mogelijk om bepaalde vaststellingen te doen, bijvoorbeeld als de zolder ingericht werd als een kamer en de isolatie niet meer zichtbaar is. De energiedeskundige moet dan de werkwijze volgen die door het inspectieprotocol is opgelegd. Als er ook geen bewijsstukken beschikbaar zijn, rekent de software met aannames voor de isolatiedikte op basis van het bouw- of renovatiejaar van de woning. Heeft u facturen van uw uitgevoerde isolatiewerken, nieuwe beglazing of ketel, stel die dan zeker ter beschikking van de energiedeskundige. Als deze documenten voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol, kan hij ze gebruiken voor de opmaak van het EPC.
Binnen de 24u na ontvangst van de betaling krijgt u het officiële EPC per mail toegestuurd.
U kan een bericht sturen via de contact pagina of bellen naar het telefoon nummer op dezelfde pagina.
Kijk op de pagina Prijzen EPC voor het overzicht per type EPC.
Een terras of kelder zijn in principe geen bewoonbare oppervlakte, en maken geen deel uit van het EPC.
Afhankelijk van de situatie van de woning zal de zolder of garage binnen of buiten het beschermd volume van de woning vallen, en dus al dan niet deel uitmaken van het EPC.
Bij verkoop van uw woning, moet u een EPC-keuring laten uitvoeren. De wet beoogt kopers van woningen van zoveel mogelijk informatie te voorzien. U dient het EPC dus te hebben voordat u de woning te koop aanbiedt. Het origineel zal door de notaris opgeëist worden en overlegd worden op het moment van de akte overdracht.
U dient de huurder een kopie van de EPC-keuring te overhandigen. Dat is verplicht sinds 1 juni 2011.
Op onze pagina Algemene Werkwijze EPC leggen we kort uit wat er zal gebeuren.
Het Epc informeert de eigenaar, de kandidaat-koper en de huurder over de Energieprestatie (energetische kwaliteit) van de woning aan de hand van een EPC-kengetal. Op die manier krijgt men een idee over de energiezuinigheid van een woning. De energiescore houdt geen rekening met verbruiksgegevens, maar komt tot stand door rekening te houden met de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van de verliesoppervlakten (dak, muur, vloer, ramen en deuren) en de installaties voor ruimteverwarming, sanitair warm water en ventilatie.
 • plannen die bij de stedenbouwkundige aanvraag gevoegd zijn, opgemaakt en ondertekend door de architect, stedenbouwkundige plannen die de gemeente heeft goedgekeurd, technische plannen van de architect, ingenieur of installateur, uitvoeringsplannen of uitvoeringsdetails van de architect of werfleider en as-builtplannen van de architect of aannemer
 • lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen van de architect of aannemer als ze deel uitmaken van een (algemeen) aannemingscontract. Dat blijkt uit het feit dat in de aannemingsovereenkomst naar het lastenboek, de meetstaat of het aanbestedingsplan wordt verwezen, of als die documenten zijn ondertekend door de aannemer en bouwheer.
 • aannemingsovereenkomsten, opgemaakt en ondertekend door de aannemer en de bouwheer
 • offertes of bestelbonnen van een aannemer als vastgesteld of door andere bewijsstukken aangetoond wordt dat het materiaal of toestel in de offerte of de bestelbon geplaatst is in de wooneenheid
 • verslagen of processen-verbaal van de algemene vergadering van mede-eigenaars waarin de beslissing om een materiaal of toestel te plaatsen, is opgenomen
 • werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering van de architect of werfleider
 • facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen
 • facturen van aannemers
 • subsidie- of premieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder als ze zijn goedgekeurd door de Vlaamse overheid of de netbeheerder. De goedkeuring wordt aangetoond door de goedkeuringsbrief van de Vlaamse overheid of de netbeheerder of aan de hand van een rekeninguittreksel (betaling van de subsidie of premie). Ook een factuur van de aannemer wordt als bewijs van uitvoering aanvaard.
 • verklaring van overeenkomstigheid met STS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer
 • foto’s waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto’s) en foto’s waarmee aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto’s)
 • verslag van destructief onderzoek (met foto’s)
 • EPB-aangiften, zoals het transitieformulier en het EPW-formulier. Gegevens uit startverklaringen en voorlopige EPB-aangiften worden niet aanvaard.
 • de invoergegevens van eerder opgemaakte energieprestatiecertificaten technische documentatie met productinformatie, zoals technische fiches, informatie van fabrikanten, informatie op het product of de installatie, de verpakking, kenplaten, garantiebewijzen en energielabels
 • luchtdichtheidsmeting conform de norm NBN EN 13829 en aanvullende specificaties
 • WKK-certificaten of milieuvergunningen
 • AREI-keuringsverslag
 • verwarmingsauditrapport
 • keuringsrapport verwarmingstoestel
 • reinigings- en verbrandingsattest
 • ventilatieprestatieverslag
 • verslag energetische keuring koelsysteem. Dit verslag is alleen relevant bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat voor een klein niet-residentieel gebouw of voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
 • verlichtingsstudie, waarbij een factuur of een fotografisch dossier gevoegd is. Deze studie is alleen relevant bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat voor een klein niet-residentieel gebouw of voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. aanvraag tot relightingpremie, waarbij een factuur of een goedkeuring van de premie gevoegd is. Deze aanvraag is alleen relevant bij de opmaak van een energieprestatiecertificaat voor een klein niet-residentieel gebouw of voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.
 • aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning …
 • verbruiks- of leveringsfacturen van gas, stookolie, elektriciteit … , die niet ouder dan twee jaar zijn
U kan uw vraag stellen via de contact pagina of bellen naar het telefoon nummer op dezelfde pagina.

Vragen asbestattest

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de asbestdeskundige voor elk gebouw een uniek asbestattest af, uitgereikt door OVAM. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is.
Vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.
Vanaf 23 november 2022 is het verplicht voor de eigenaar/verkoper om te beschikken over een asbestattest bij het sluiten van het compromis (onderhandse akte) voorafgaand aan de verkoop van de woning, of op het moment van een verkoop wanneer de overdracht verloopt zonder compromis. Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen, gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025, Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 over een asbestattest beschikken.
Enkel gecertifieerde deskundigen die een opleiding volgden onder toezicht van OVAM mogen deze asbestattesten opmaken. Zo wordt een correcte uitvoering steeds gegarandeerd.
Onze asbestdeskundige komt op het afgesproken tijdstip ter plaatse en voert een visuele rondgang in het gebouw uit. In elke ruimte worden visueel de mogelijke asbesttoepassingen geïdentificeerd en gerapporteerd. De asbestinspectie is niet-destructief: dit betekent dat alleen visueel toegankelijke toepassingen worden geïnspecteerd en beschreven. Er wordt dus niet geïnspecteerd achter bijvoorbeeld dichtgemaakte valse wanden en/of plafonds. Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen dient onze deskundige conform de regelgeving steeds een staal te nemen waarop een asbestanalyse wordt uitgevoerd door een erkend laboratorium.
De duur van de inspectie hangt af van de oppervlakte van je woning en hoe toegankelijk alle ruimtes zijn. We noteren de gegevens van het plaatsbezoek rechtstreeks in de digitale databank van de OVAM. Achteraf finaliseren we de inventaris, na het ontvangen van eventuele laboresultaten
We zullen u voor het plaatsbezoek vragen een opdrachtformulier in te vullen met oa. de basisgegevens van het gebouw, de bepaling van de te inspecteren gebouwen, …
U ontvangt het asbestattest van OVAM uiterlijk 2 weken na het plaatsbezoek.
Op het attest krijgt u een goed overzicht waar er zich eventueel asbest bevindt in de woning. Het is aan u om vrijblijvend al dan niet stappen te ondernemen om het asbest te laten verwijderen. Een attest met resultaat dat de woning asbest bevat, heeft geen invloed op het verkoopproces. U kunt steeds u woning verkopen, zelf al is er asbest aanwezig.
Het attest is 10 jaar geldig. Enkel indien er een hoog gezondheidsrisico aanwezig is, zal de geldigheidsduur verkort worden naar 5 jaar. Dit houdt echter geen verplichting in voor de koper om het asbest te verwijderen.